Site Overlay

Поздравления на чеченском языке на день рождения

Дала декъал войла хьо винчу денца! Дала ирсе дойла хьан дахар! Хьайна безачи во ма гойла хьуна! Дала могшалла лойла хьуна! Махкана а, халкъана а пайдехь войла хьо вай кхоьллинчу Дала! Дала Шех кхоьруш волу баккъал бусалба войла хьо!

(Пусть Бог благословит тебя в день твоего рождения! Пусть твоя жизнь будет счастливой! Пусть ты не увидишь плохого своих близких,любимых! Пусть Бог подарит тебе здоровье! Пусть наш Создатель сделает тебя полезным родине и людям! Пусть Бог сделает тебя богобоязненным мусульманином!)

Хьо декъал войла хьо винчу денца!( С днем рождения тебя) Хьа ирсе дахар хуьлил!(пусть твоя жизнь будет счастливой) Могаши-мярши дукх вехийл хьо!(Здоровым и свободным живи долго)

Женщину можно так:

Дала декъал йойл хьо йинчу денца. Дала ирсе дойл хьан дахар. Иман а, беркат а хуьлда хьун.

Дала декъала йойла хьо йинчу денца ! Дала ирсе дойла хьан дахар, хьан массо а лаам кхочуш хуьлуш! Дала дукха яха йойл хьо!

Ас декъал во хьо винчу денца, сан массарел дика ваша, тахан хьан (!!) шо ду. Суна лаьа хьан шадериг уггар диках дерг хуьлийла, хьай дахарехь кхиам хуьлийла, амма коьртнаг — могушалла хуьлийла. Ас кхиъ цкъа декъал во хьо винчу денца!

Декхал хила хьо винчу денца, хьоменарг! Кху дуьнен таьхь бехаш болу массоа нахал ирсе хилил хьо!

Хо декхал войла хьо винчу денца! Хьа ирсе дахар хуьлил! Могаши-мярши дукх вехиль хьо!

Дала декъал войла хьо винчу денца! Дала ирсе дойла хьан дахар! Хьайна безачи во ма гойла хьуна! Дала могшалла лойла хьуна! Махкана а, халкъана а пайдехь войла хьо вай кхоьллинчу Дала! Дала Шех кхоьруш волу баккъал бусалба войла хьо!

Йинчу денц ас декъала йо хьо! Могушалла а, ирс а, дахарехь дуккха а яхар а хуьлийла хьан!

Хьо декъал войла хьо винчу денца! Хьа ирсе дахар хуьлил! Могаши-мярши дукх вехийл хьо!

Ирс а, могушаллах а, дахарех дуккха а вахар(яхар) а хуьлийла хьан!

Лаьа хьан дахарехь даима а аьтто хуьлийла, хьуна мел лиънарг кхочуш хуьлийла а!

Поздравления с Днем Рождения: На других языках

Голосовые поздравления с Днем Рождения

Оах даькъал ювца хьо тха хьоаме нана хьо яча денца! Укх дунент1а хьо мел ях дог делаш яхийла хьо! Могаш маьрша яхийла тхон! Тха сердал, тха вахар, тха са ма дий хьо! Ц1аккха дог деха ди ма доаг1алда хьог! Дала йоахайол хьо тха ховха нана!

Вех хинна волч Дала даькъал йойла хьо Фирдовс. Дал ше хьа дегчу мел латт хьам кхоачаш долд хьа. Даим дог делаш, безамо сийрда доахаш халд хьа вахар!Хьо езараш,хьон безараш даим уллув болаш.Ц1аккхаъ во ца гуш, даиман хоз хетаро хьесталд хьа къона дог!

Малика,Дал даькъал йойла хьо,Дал ше хьа дегчу мел латт хьам кхоачаш хилд хьа.Даим дог делаш,безамо сийрда доахаж халд хьа вахар. хьо езараш,хьон безараш даим уллув болаш.Ц1аккхаъ во ца гуш,даиман хоз хетаро хьесталд хьа къона дог

Тахана хьо ваьча денца даькъал вувца аз!Къахетаме волача везача вай Далла укх дунент1а мел лел саг цец воалаш аьттув боакхалба хьа массадолча хьаман т1ехь!Дунен малх баларца, сайран малх чубузарца, цу лоам чура доаг1а шийла шовда санна кхоачалург доацаш ираз хилда хьа!Иман, ислам долаш, барт безам болаш , массаболча наха везаш хилва хьо! Дала ше 1илмангахь сов ваьккха, Ялсмалера совг1ат лолда хьон! Гаргарча наха къаьста б1арг ца белхаш, буссулба дына т1ера воалаш, хьона ма хетта вахар хилда хьа! Кхьаь хьама эш ма волва хьо:Аллах1 раьза волча рузкъахи, сийрдача вахарахи, дог ц1енача новкъастахи! Кхьаь хьамах лораволва хьо:Баьдеча фусамех е, ийман доацаш дезалах е, дагабоацача балех е! Везан Даьла, нанас бера телаш санна вахаро йовхал телийла хьон! Дала даькъал волва хьо! Дала хьа дег мел латта дика хьам кхоачаш долда хьа!

Хьа Са, хьа б1аргаш, хьа оамалаш, хьа уйлаш, хьун езар хьун дезар а сатийсар, а сатувсар, хьа вежари, хьа йижари, хьа гаргал нах, иман ислам бусалб ды долаш Даьлла ца1 веш Элча бакъ веш из деррига хьайца долаш Хьанза хоза сана дика йолаш, массанаьна езаш йолащ, Эзар синош кхеллача дийнахь, рузкъаш язъяча хозача дийнахь, дото кьоаламца дошо шаькьаца язбаь хилба а вахарца лелабу никъ, Сиглах ца къаьста оалхазар сана хих ца кьаьста чкъаьра сана Аллах1о хьайн дезач хьамах ма къоаст йойла хьо далл даькьал йойла хьо

Тахана хьо ваьча денца даькъал вувца аз! Къахетаме волача везача вай Далла укх дунент1а мел лел саг цец воалаш аьттув боакхалба хьа массадолча хьаман т1ехь! Дунен малх баларца, сайран малх чубузарца, цу лоам чура доаг1а шийла шовда санна кхоачалург доацаш ираз хилда хьа! Иман, ислам долаш, барт беза болаш, массаболча наха везаш хилва хьо! Дала ше 1илмангахь сов ваьккха, Ялсмалера совг1ат лолда хьон! Гаргарча наха къаьста б1арг ца белхаш, бусулба дына т1ера воалаш, хьона ма хетта вахар хилда хьа! Кхьаь хьама эш ма волва хьо: Аллах1 раьза волча рузкъахи, сийрдача вахарахи, дог ц1енача новкъастахи! Кхьаь хьамах лораволва хьо: Баьдеча фусамех е, ийман доацаш дезалах е, дагабоацача балех е! Везан Даьла, Нанас бера телаш санна вахаро йовхал телийла хьон! Дала даькъал волва хьо! Дала хьа дег мел латта дика хьам кхоачаш долда хьа!

Аз даькъал дувца шо шун кхалнаьх ц1айца! Шун дег мел латт хьам Дал къоабал долда Ираз, аьттув болаш, рузкъа, беркат долаш вахар хилда шун! Могаш-маьрш долаш, Дог делаш дахалда шо! Шоан дукха без нах массехан уллув болаш, цар дог делдеш вахар хилд шун!

Дал даькъаьл йойла хьо! Хьа дег мел латт хьам Дал къоабал долд , Ираз, аьттув болаш, рузкъ, беркат долаш вахар хилд Хьа! Могаш-маьрш йолаш, Дог делаш яхийл хьо! Хьон дукх без нах массехан уллув болаш, цар дог делдеш вахар хилд Хьа!

Тахана хьо яча денза даькъала ювца аз Къахетаме волча везача вай Дала укх дунентӀа мел лел саг цец воалаш аьттув боакхалба хьа массадолча хьаман тӀехь! Дунен малх баларца , сайран малх чубузарца , цу лоам чура доагӀа шийла шовда санна , кхоачалург доацаш ираз хилда хьа! ❣ Иман, ислам долаш, барт , безам болаш, массаболча наха езаш хила хьо! Дала ше Ӏилмангахь сов яккха , Ялсмалера совгӀат лолда хьон! Гаргалча наха къаьстта бӀарг ца белхаш, бусулба дына тӀера йолаш, хьона ма хетта вахар хилда хьа! Кхаь хьама эш ма йойла хьо : АллахӀ ряза волча рузкъахи , сийрдача вахарахи , дог цӀенача новкъастахи ! Кхаь хьамах лорайойла Дала : Баьдеча фусамех е , ийман доацаж дезалах е, дагабоацача балех е! Везан Даьла, нанас бера телаш санна вахаро йовхал телийла хьон! Дала даькъал йойла хьо! Дала хьа дег мел латта дика хьам кхоачаш долда хьа!

АЛЛАХЬО даькъаьл йойл хьо! Хьа дег мел латт хьам Дал къоабал долд , Ираз, аьттув болаш, рузкъ, беркат долаш яхар хилд Хьа! Могаш-маьрш йОЛАШ , Дог делаш ЯХИЛ хьо! Хьон дукх без нах массехан уллув болаш, цар дог делдеш вахар хилд Хьа Къахетаме волача везача вай Далла укх дунент1а мел лел саг цец воалаш аьттув боакхалба хьа массадолча хьаман т1ехь!Дунен малх баларца, сайран малх чубузарца, цу лоам чура доаг1а шийла шовда санна кхоачалург доацаш ираз хилда хьа!Иман, ислам долаш, барт безам болаш , массаболча наха езаш хил хьо! Дала ше 1илмангахь сов якха, Ялсмалера совг1ат лолда хьон! Гаргалча наха къаьста б1арг ца белхаш, буссулба дына т1ера йолаш, хьона ма хетта вахар хилда хьа! АЛЛАХЬО хьама эш ма йола хьо:Аллах1 раьза волча рузкъахи, сийрдача вахарахи, дог ц1енача нахах йойла хьо ! АЛЛАХЬО Кхьаь хьамах лора йола хьо:Баьдеча фусамех е, ийман доацаш дезалах е, дагабоацача балех е! Везан Даьла, нанас бера телаш санна вахаро йовхал телийла хьон! Дала даькъал йола хьо! Дала хьа дег мел латта дика хьам кхоачаш долда хьа!Дала денгар ди мел доала дог делар совдувлаш!

Хөрмәтле …. һеҙҙе ысын күңелдән тыуған көнөгөҙ менән ҡайнар ҡотлайым. Һеҙгә бәхет-шатлыҡ, һаулыҡ-сәләмәтлек, башлаған эштәрегеҙҙә һәм яулаған үрҙәрегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ һәммәһелә ғәилә именлеге теләп ҡалабыҙ. Һәр ваҡыт шулай алсаҡ йөҙлө, шат күңеллле булығыҙ.
Перевод на русский язык:
Уважаемая … от всей души поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам счастья, здоровья, удачи в ваших начинаниях и в делах, всего самого наилучшего и конечно же семейного благополучия. Оставайтесь всегда такой милой, искренней и конечно же жизнерадостной.

Тыуған көнөн менән ҡотлайым! Тормошоң сағыу буяҙарҙан торһон һәм дә изге теләктәрен тормошҡа ашһын! Өйөңдә бәхет хөкөм һөрһөн һәм бер-берегеҙҙе аңлап йәшәгеҙ. Яныңда бары тик ихлас, тоғро, ышаныслы дуҫтарың һәм изге күңелле кешеләр генә булһын.
Перевод на русский:
Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

Бөгөн һинең матур тормош байрамың! Тыуған көнөң! Ошо күркәм көн уңайынан ихлас күңелдән ҡотлайым, донъяла булған барлыҡ изге теләктәрҙе генә теләйем! Барыһы ла һәйбәт булһын!
Перевод:
Сегодня твой праздник! Твой день рождения! От всей души поздравляю с этим прекрасным днем, желаю только всего наилучшего! Пусть все будет хорошо!

Юбилейың менән ҡотлайым! Бәхетле бул! һәр көн һайын ҡыуанырға сәбәптәр тап, яныңда яҡын кешеләрең, тоғро дуҫтарың булһын!
Перевод:
Поздравляю с Юбилеем! Будь счастлив, желаю иметь повод ежедневно с чего радоваться, чтобы рядом всегда были близкие тебе люди, верные друзья!

Поздравления с днем рождения на башкирском языке

Рәхмәт, атай, һиңә мең-мең рәхмәт,
Бар нәмәгә булдың түҙемле.
Сәләмәт бул, ҡайғылар һис күрмә,
Хоҙай ололаһын үҙеңде.

Беҙҙең өсөн мәңге ҡәҙерле һин,
Хоҙай ҡушһын бергә йәшәргә.
Ер йөҙөндә күпме кеше йәшәй,
Иң яҡыны беҙгә һин генә.

Ҡыуаныстар шишмә булып аҡһын,
Күтәренке булһын күңелең.
Именлектә, беҙҙең менән бергә
Үтһен гөрләп һинең ғүмерең.

Сабыр ҙа һин, ябай, кешелекле,
Ҡылған эшең — бары изгелек.
Шатлыҡтарҙа үтһен һинең көндәр,
Бәхеттәрең булһын ғүмерлек.

Хоҙай һиңә сәләмәтлек бирһен,
Беҙҙән һиңә яҡты теләктәр.
Балҡып торған йөҙкәйеңде күреп,
Ҡыуанһындар беҙҙең йөрәктәр.

Тыуған көнөң һымаҡ йәмле булһын
Йәшәр йылдарыңдың ағышы.
Дәрт-дарманлы булһын хыялыңдың
Йәшәр өсөн ҡанат ҡағышы.

Ғүмер юлдарыңа аҡ нур һипһен
Тыуыр таңдарыңдың балҡышы.
Томбойоҡло күңел күлдәреңдең
Йәшә булып гүзәл аҡҡошо!

Тормош юлың һәр ваҡыт балҡып торһын,
Яғымлы, шат булһын күңелең.
Оҙон гүмер, бәхет-шатлыҡ менән
Бер кайғыһыҙ үтһен гүмерең.

Ҙур бәхеттәр юлдаш булһын һиңә,
Көндәреңде шатлыҡ биҙәһен.
Сәләмәтлек – ярты бәхет, тип әйтәләр,
Ошо бәхет ситләп үтмәһен.

Ҡотло булһын һинең тыуған көнөң,
Күҙҙәреңдә шатлыҡ һүнмәһен.
Бөгөнгөләй шат йылмайған йөҙөң
Ҡайгы сатҡылары күрмәһен.

Саф йөрәктән сыҡҡан теләктәрҙе
Ҡабул итсе тыуған көнөңдә.
Бәхет, шатлыҡ, һаулыҡ юлдаш
булһын, Ҡояш көлһөн тормош күгеңдә.

Ер йөҙөнең бөтә матурлығын
Килә hиңә буләк итәhе.
Донъялағы матур hүҙҙәрҙең дә
Иң йылыhын килә әйтәhе.

Декхал хила хьо винчу денца! Шадериг дикнарг хилил хьа!
Перевод:
Поздравляю с днем рождения, желаю всего самого-самого!

Поздравления парню с днем рождения на чеченском

Хо декхал войла хьо винчу денца! Хьа ирсе дахар хуьлил! Могаши-мярши дукх вехиль хьо!
Перевод на русский язык:
Поздравляю с днем рождения тебя. Путь будет твоя жизнь счастливой, будь здоровым, свободным и живи долго!

Поздравления на чеченском языке любимому на день рождения

Декхал хила хьо винчу денца, хьоменарг! Кху дуьнен таьхь бехаш болу массоа нахал ирсе хилил хьо!
Перевод:
С Днем Рождения, милый! – Говорю я тебе! Будь счастливей на свете миллионов людей!

Поздравление мужчине на чеченском с днем рождения

Дала декъал войла хьо винчу денца! Дала ирсе дойла хьан дахар! Хьайна безачи во ма гойла хьуна! Дала могшалла лойла хьуна! Махкана а, халкъана а пайдехь войла хьо вай кхоьллинчу Дала! Дала Шех кхоьруш волу баккъал бусалба войла хьо!
Перевод:
Пусть Бог благословит тебя в день твоего рождения! Пусть твоя жизнь будет счастливой! Пусть ты не увидишь плохого своих близких, любимых! Пусть Бог подарит тебе здоровье! Пусть наш Создатель сделает тебя полезным родине и людям! Пусть Бог сделает тебя богобоязненным мусульманином!

Поздравления брату на чеченском с днем рождения

Ас декъал во хьо винчу денца, сан массарел дика ваша, тахан хьан (!!) шо ду. Суна лаьа хьан шадериг уггар диках дерг хуьлийла, хьай дахарехь кхиам хуьлийла, амма коьртнаг — могушалла хуьлийла. Ас кхиъ цкъа декъал во хьо винчу денца!
Перевод:
С днем рождение мой самый лучший брат сегодня тебе (!!) лет. желаю тебе всего самого лучшего, достижимости в жизни, счастья, любви, но самое главное здоровье еще раз с днем рождения!

Поздравления с днем рождения любимой девуке на чеченском языке

Йинчу денц ас декъала йо хьо! Могушалла а, ирс а, дахарехь дуккха а яхар а хуьлийла хьан!
Перевод:
С Днем Рождения! Желаю тебе здоровья, счастья, долгих лет жизни!

Кадерле (имя)! Синең туган көннәреңдә Сандугачлар сайрасын, Сине тәбрикләп, туганнар Яхшы бүләк сайласын! Киләчәк матур гомерне Бергә-берә уздырыйк, Гармун уйнап, биеп-җырлап Урамнардан сыздырыйк. Картаймыйча яшә, дускай, Бүгенгедәй чибәр бул. Дус-ишләрнең кадерен бел Миннән (бездән) сиңа теләк шул!

Дорогой (имя)! В твой день рождения пусть поют соловьи, а друзья выберут для тебя лучшие подарки! Предстоящую счастливую жизнь пусть доведется нам провести вместе, с песнями и плясками, с гармонью весело пройдем по улицам. Живи, не зная старости, дружок, будь таким же прекрасным, какой ты сегодня. Береги своих друзей-приятелей, вот такие у меня пожелания тебе!

I wish you a long and amazing life. I wish you great health and excellent results in all your dealings. Most importantly, I wish you happiness without measure every minute in your life. Be loved, be happy, enjoy every day!

Я желаю тебе длинной и увлекательной жизни! Желаю тебе крепкого здоровья и выдающихся результатов во всем, что ты делаешь. А самое важное, я желаю тебе безмерного счастья в каждой минуте твоей жизни. Будь любим(а), наслаждайся каждым днем!

Soll das Neue Jahr besser sein als der vergangene! Er soll nur freue Nachrichten, interessante Ideen und positive Emotionen bringen! Freues Neues Jahr!

Пусть Новый год будет лучше предыдущего. Пусть он приносит только радостные новости, интересные идеи и позитивные эмоции! С праздником!

C’est fou comme on peut s’amuser et rire… quand c’est un autre qui vient de vieillir ! Joyeux anniversaire!

Как здорово смеяться и веселиться, когда не ты, а кто-то другой только что состарился! Весёлого дня рождения!

Поздравления парню с днем рождения на чеченском

Хо декхал войла хьо винчу денца! Хьа ирсе дахар хуьлил! Могаши-мярши дукх вехиль хьо!
Перевод на русский язык:
Поздравляю с днем рождения тебя. Путь будет твоя жизнь счастливой, будь здоровым, свободным и живи долго!

Поздравления на чеченском языке любимому на день рождения

Декхал хила хьо винчу денца, хьоменарг! Кху дуьнен таьхь бехаш болу массоа нахал ирсе хилил хьо!
Перевод:
С Днем Рождения, милый! – Говорю я тебе! Будь счастливей на свете миллионов людей!

Поздравление мужчине на чеченском с днем рождения

Дала декъал войла хьо винчу денца! Дала ирсе дойла хьан дахар! Хьайна безачи во ма гойла хьуна! Дала могшалла лойла хьуна! Махкана а, халкъана а пайдехь войла хьо вай кхоьллинчу Дала! Дала Шех кхоьруш волу баккъал бусалба войла хьо!
Перевод:
Пусть Бог благословит тебя в день твоего рождения! Пусть твоя жизнь будет счастливой! Пусть ты не увидишь плохого своих близких, любимых! Пусть Бог подарит тебе здоровье! Пусть наш Создатель сделает тебя полезным родине и людям! Пусть Бог сделает тебя богобоязненным мусульманином!

Поздравления брату на чеченском с днем рождения

Ас декъал во хьо винчу денца, сан массарел дика ваша, тахан хьан (!!) шо ду….. Суна лаьа хьан шадериг уггар диках дерг хуьлийла, хьай дахарехь кхиам хуьлийла, амма коьртнаг — могушалла хуьлийла. Ас кхиъ цкъа декъал во хьо винчу денца!
Перевод:
С днем рождение мой самый лучший брат сегодня тебе (!!) лет… желаю тебе всего самого лучшего, достижимости в жизни, счастья, любви, но самое главное здоровье еще раз с днем рождения!

Поздравления с днем рождения любимой девуке на чеченском языке

Йинчу денц ас декъала йо хьо! Могушалла а, ирс а, дахарехь дуккха а яхар а хуьлийла хьан!
Перевод:
С Днем Рождения! Желаю тебе здоровья, счастья, долгих лет жизни!

Дæ гуырæнбоны хорзæх дæ уæд!
Перевод на русский язык:
С Днем Рождения!

Поздравления с днем рождения на осетинском языке

Мæ уарзон! Абон у дæ гуырæнбон, æмæ дын зæрдиагæй арфæтæ кæнын — æнæнизæй, æнæмастæй, хъæлдзагæй дæ цард куыд арвитай, Хуыцау ахæм арфæ ракæнæд! А дунейы цы хорздзинæдтæ и, уыдонæй хайджын у! Æмæ зон — мæ уарзондзинад, мæ зæрдæйы хъарм тавдзысты дæ алкæддæр.
Перевод:
Мой любимый! Сегодня твой днем рождения, и я тебя сердечно поздравляю — в здоровье, без печалей, весело чтобы ты провёл свою жизнь, такое благословение пусть даст тебе Бог! В этом мире какие блага есть, пусть ими ты будешь наделён! И знай — моя любовь, тепло моего сердца будут греть тебя всегда.

Мæ зынаргъ хæлар! Дæ райгуырæн боны дын арфæ кæнын! Æххуысгæнæг дын уæнт Ирыстоны Зæдтæ, балæвар дын кæнæнт уæ хæхты хуызæн фидардзинад, æнæниздзинад. Дæ царды хайджын у стыр денджызау æнæкæрон амондæй, уалдзæгон хуры тынтау дæ батавæд уарзондзинад. Бирæ азты дæргъы у, абон дæ цы зæрдæхæларæй, хъæлдзæгæй, æмгаруарзонæй зонын, ахæмæй. Зымæг нæ къæсæрыл, фæлæ дын ныфс дæттын, æмæ дыл хъыстзаманы дæр æндавдзæнис мæ зæрдæйы арт. Рухс дын кæндзæнис мæ уарзондзинады стъалы. Бавæр дæ рæсугъд, кæлæн зарæггæнæджы куырдиат.
Перевод:
Мой дорогой друг! Поздравляю тебя с днем рожденья! Пусть будут тебе помощниками Святые Осетии, пусть подарят тебе подобную вашим горам крепкость (силу), здоровье. В [твоей] жизни будь наделен бескрайним как море счастьем, пусть подобно лучам весеннего солнца согреет тебя любовь. Долгие годы будь, сегодня каким доброжелательным/добродушным, веселым, дружелюбным тебя знаю, таким. На пороге (у нас) зима, но уверяю тебя, что и в стужу будет тебя греть огонь моего сердца. Будет тебе светить моей любви звезда. Береги свой красивый, чарующий певческий талант.

Картаерга һич тә ашыкма! Яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, Алсу таңнар күмсен шатлыкка. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, Туачак таңнарың һәрвакыт нурлы, күк йөзең һәрвакыт аяз булсын. Гел шулай елмаеп, кешеләрне сөендереп яшә! Сине олы бәйрәмең — 55 яшьлек юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Кадерле … !

Najlepsze życzenia urodzinowe! Przesyłam najserdeczniejsze życzenia z okazji święta i życzę wszystkiego najlepszego!

Поздравляю с Днем рождения! От всего сердца поздравляю с праздником и желаю всего самого наилучшего!

Glückliches Neues Jahr! Alles Leid lass in der Vergangenheit. Ins neue nimm mehr positive Stimmung und die besten Wünsche mit!

Счастливого Нового года! Все обиды оставь в прошлом. В новый, возьми только позитивное настроение и самые сокровенные желания!

Mon cher ami, que la Fête de Noël t’apporte tout ce que tu veux: bien du plaisir et des surprises!

Мой дорогой друг! Пусть Праздник Рождества тебе принесет все то, что ты хочешь: много удовольствия и сюрпризов!

​За праздник! — ДЕЗЧУ ДЕННА ТIЕРА!​Вас за Ваш ​тебе сопутствовала удача ​Пусть будут здоровы ​, ​Спасибо за подарок! — БАРКАЛЛА ХЬУНА, СУНА СОВГIАТ ДАРНА!​священного месяца Рамадан. Пусть Аллах наградит ​Желаем, чтобы в жизни ​ХЬАН ХIУСАМЕХЬ !​, ​

Хьо декъал войла хьо винчу денца! Хьа ирсе дахар хуьлил! Могаши-мярши дукх вехийл хьо!

​внимание- ДОККХА БАРКАЛЛА ХЬУНА, СУНА ТЕРГО ЯРНА!​Поздравляем с окончанием ​ВО( ЙО) ХЬО!​твоему дому, удачи и счастья!- МАШАР А, БАРТ А ,АЬТТО А, ИРС А ХУЬЛДА ​

Ирс а, могушаллах а, дахарех дуккха а вахар(яхар) а хуьлийла хьан!

​, ​Больше спасибо за ​

Лаьа хьан дахарехь даима а аьтто хуьлийла, хьуна мел лиънарг кхочуш хуьлийла а!

​РАМАДАН- МАРХ КЪОБАЛ ДАР​С днем рождения! — ВИНЧУ (ЙИНЧУ) ДЕНЦА АС ДЕКЪАЛА ​Мира и покоя ​сайтов: ​

​(ЯРНА)!​ВАХАР ( ЯХАР) А ХУЬЛИЙЛА ХЬАН!​ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ — ВИНА ( ЙИНА) ДЕ​ХЬУНА!​Информация получена с ​Спасибо за поздравление!- БАРКАЛЛА ХЬУНА, СО ДЕКЪАЛА ВАРНА ​лет жизни!- ИРС А, МОГУШАЛЛА А, ДАХАРЕХЬ ДУККХА А ​ХУЬЛИЙЛА!​Желаем здоровья, любви и тепла! —МОГУШАЛЛА А, БЕЗАМ А ХУЬЛДА ​ШУН!​ОТВЕТ НА ПОЗДРАВЛЕНИЕ​Желаем Вам счастья, здоровья и долгих ​БЕЗАМО А, ДОТТАГIАЛЛО А, ДИКАЛЛО А ДОХДИНА ​

​ЙО ХЬО!​ВАМ! — КЕРЛАЧУ ШАРЦА! МОГУШАЛЛА А, ИРС А, АЬТТО А ХУЬЛДА ​МАРХАНАШ КЪОБАЛ!​

​ЛАРВОЙЛА (ЛАРЙОЙЛА) ХЬО!​была согрета любовью, дружбой, добротой! — ЛАЬА ХЬАН ДАХАР ​

​Днем 8 Марта! — АСА (ОХА) 8-ЧУ МАРТАЦА ДЕКЪАЛА ​ С НОВЫМ ГОДОМ! ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И УДАЧИ ​усердие!- ДЕЛА РЕЗА ХУЬЛДА! ШУН А ДОЙЛА ​

​Аллах!- ДАЛА ВОЧУ ХIУМНАХ ​Желаем, чтобы жизнь твоя ​Поздравляю тебя с ​За Вас! — ШУНА ТIЕРА!​тоже за Ваше ​Да хранит тебя ​ГОНАХ БЕЗАМ ХЬИЗИЙЛА!​

​8 МАРТА- 8-гIа МАРТ​ТIЕРА!​и Вам! И наградит Вас ​

​КХОЧУШ ХУЬЛИЙЛА А!​ХУЬЛДА, ТКЪА ХЬУНА ХЬАЙНА ​(ШУН) ДОЬЗАЛЕХЬ!​

Поздравление с днем рождения женщине на чеченском языке

​За всех собравшихся! — МАССО А ГУЛБЕЛЛАЧАРНА ​

​Пусть Аллах воздаст ​ХУЬЛИЙЛА, ХЬУНА МЕЛ ЛИЪНАРГ ​

​ХЬАН, БЕРАШ ИРС ДОЛУШ ​А, ХАЗАХЕТАР А ХУЬЛДА ​

​За Ваше здоровье!- ШУН МОГУШАЛЛИНА ТIЕРА!​ЯЗДОЙЛА!​

​ДАИМА А АЬТТО ​любовью!- ДА-НАНА МОГУШ ЛАЬТТИЙЛА ​

​наступающем году!- ТIЕДОГIУЧУ ШАРАХЬ ИРС ​любовь! — ДОТТАГIАЛЛИНА А, БЕЗМАНА А ТIЕРА!​ШУН, ХЬЕГНА КЪА МЕЛЕХЬ ​сбывались!- ЛАЬА ХЬАН ДАХАРЕХЬ ​

​окружена заботой и ​вашей семье в ​Желаем тебе (вам), чтобы в новом ​(ШУН)!​вахар ( яхар) а хуьлийла хьан!​

​и все мечты ​Желаем Вам счастья, здоровья и долгих ​Пусть Аллах воздаст ​

​удовольствия. Так или иначе, таким людям, как носителям языка, так и нет, было бы очень ​носителей его не ​

​и все мечты ​живи долго!​родине и людям! Пусть Бог сделает ​

​будет счастливой! Пусть ты не ​волу баккъал бусалба ​Счастья и радости ​ХУЬЛДА ХЬУНА ( ШУН )!​Желаю тебе (вам) крепкого здоровья!- МОГУШАЛЛА ХУЬЛДА ХЬУНА ​лет жизни! : Ирс а, могушалла а, дахарехь дуккха а ​кхочуш хуьлийла а!​

​тебе сопутствовала удача ​: Могушалла хуьлда хьуна​в свой праздник.​нужд или собственного ​

​является слишком распространенным, но все же ​

​тебе сопутствовала удача ​будет счастливой! Здоровым и свободным ​

​сделает тебя полезным ​твоего рождения! Пусть твоя жизнь ​кхоьллинчу Дала! Дала Шех кхоьруш ​ШАРАХЬ КХОЧУШ ХУЬЛИЙЛА!​Желаю тебе (вам) всего хорошего! — ДИКА МЕЛ ДЕРШ ​( ШУН ) !​Желаем Вам счастья, здоровья и долгих ​

​хуьлийла, хьуна мел лиънарг ​Желаем, чтобы в жизни ​Здоровья желаю тебе ​

​на чеченском языке ​его для собственных ​сегодняшний день, хоть и не ​

​Желаем, чтобы в жизни ​

​тебя! Пусть твоя жизнь ​тебе здоровье! Пусть наш Создатель ​тебя в день ​войла хьо вай ​Ваши мечты!- ХЬУНА (ШУНА) МЕЛ ЛИЪНАРГ КЕРЛАЧУ ​( ШУН )!​

​С Новым годом! Желаю тебе (вам) счастья!- КЕРЛАЧУ ШАРЦА ! ИРС ХУЬЛДА ХЬАН ​ларвойла (ларйойла) хьо!​даима а аьтто ​вахар(яхар) а хуьлийла хьан​шуна​

​с днем рождения ​

​мало. Немало и людей, которые решают выучить ​Чеченский язык на ​

​лет жизни!​С днем рождения ​

​близких,любимых! Пусть Бог подарит ​

​Пусть Бог благословит ​

​ Махкана а, халкъана а пайдехь ​году сбылись все ​

​Желаю тебе (вам) успеха!- АЬТТО ХУЬЛДА ХЬАН ​

​НОВЫЙ ГОД- КЕРЛА ШО ​Аллах! : Дала вочу хiумнах ​

​сбывались! : Лаьа хьан дахарехь ​

​лет жизни : Ирс а, могушаллах а, дахарех дуккха а ​и вам : Дела реза хуьлда ​приятно получить поздравления ​

Дала декъал войла хьо винчу денца! Дала ирсе дойла хьан дахар! Хьайна безачи во ма гойла хьуна! Дала могшалла лойла хьуна! Махкана а, халкъана а пайдехь войла хьо вай кхоьллинчу Дала! Дала Шех кхоьруш волу баккъал бусалба войла хьо!

Пусть Бог благословит тебя в день твоего рождения! Пусть твоя жизнь будет счастливой! Пусть ты не увидишь плохого своих близких,любимых! Пусть Бог подарит тебе здоровье! Пусть наш Создатель сделает тебя полезным родине и людям! Пусть Бог сделает тебя богобоязненным мусульманином!

Хьо декъал войла хьо винчу денца! Хьа ирсе дахар хуьлил! Могаши-мярши дукх вехийл хьо!

С днем рождения тебя! Пусть твоя жизнь будет счастливой! Здоровым и свободным живи долго!

Ирс а, могушаллах а, дахарех дуккха а вахар(яхар) а хуьлийла хьан!

Желаем Вам счастья, здоровья и долгих лет жизни!

Лаьа хьан дахарехь даима а аьтто хуьлийла, хьуна мел лиънарг кхочуш хуьлийла а!

Желаем, чтобы в жизни тебе сопутствовала удача и все мечты сбывались!

Поздравляю тебя, поздравляю,
С днем рождения, родная моя.
Конечно, здоровья желаю,
Чтобы вечно желали тебя.

И чтобы деньги, и чтобы удача,
И любовь, и мечта и звезда,
И машина, и радость и дача
Поселились с тобой на всегда.

Подымаясь по жизни дорогой,
Было б меньше ухабов, камней.
Чтоб улыбка твоя стала модой,
Заливался б в саду соловей.

И тепло никогда не кончалось,
Чтобы радости был не покой!
И куда бы ты вновь не помчалась,
Ты всегда возвращайся домой!

У моей сестрички
Длинные косички.
И большие глазки
С черными ресничками.

Желаем тебе (вам), чтобы в новом году сбылись все Ваши мечты!- ХЬУНА (ШУНА) МЕЛ ЛИЪНАРГ КЕРЛАЧУ ШАРАХЬ КХОЧУШ ХУЬЛИЙЛА!

Счастья и радости вашей семье в наступающем году!- ТIЕДОГIУЧУ ШАРАХЬ ИРС А, ХАЗАХЕТАР А ХУЬЛДА (ШУН) ДОЬЗАЛЕХЬ!

Поздравляю тебя, поздравляю,
С днем рождения, родная моя.
Конечно, здоровья желаю,
Чтобы вечно желали тебя.

И чтобы деньги, и чтобы удача,
И любовь, и мечта и звезда,
И машина, и радость и дача
Поселились с тобой на всегда.

Подымаясь по жизни дорогой,
Было б меньше ухабов, камней.
Чтоб улыбка твоя стала модой,
Заливался б в саду соловей.

И тепло никогда не кончалось,
Чтобы радости был не покой!
И куда бы ты вновь не помчалась,
Ты всегда возвращайся домой!

У моей сестрички
Длинные косички.
И большие глазки
С черными ресничками.

Еще куплю ей шоколад,
Ведь шоколаду каждый рад.
Потом нарву в саду цветы,
Сестренка скажет мне: «Ух, ты!»

Свою сестричку обожаю,
Ей в день рождения пожелаю
Счастья, улыбок, побольше тепла,
Здоровья, радости, добра!

С Днем рожденья, моя дорогая сестра!
От души я, родная, сегодня скажу
(А для этого, видно, настала пора),
Дружбой родственной нашей всегда дорожу.

Будь здорова, мудра, хороша и бодра.
Значит, просто останься собой.
Жизнь пускай тебе дарит надежду с утра.
Ты ж иди всегда в ногу с судьбой!

Сестрёнка! С днём рождения!
Тебе желаю счастья.
Пусть радость и везение,
Навеки скажут «Здрасьте»
Будь доброй и весёлой,
Кокетливой и нежной.
И жизнь пусть протекает,
Как океан безбрежный!

Растешь на радость ты родне.
Сегодня стала на год старше,
Но если честно, как по мне,
Ты с каждым годом только краше.

По жизни ты порхай легко,
Пусть тебя ангел охраняет,
Пойдешь ты очень далеко,
А нынче пир — народ гуляет.

С днем рождения, сестренка,
В этом мире счастье есть!
Ты найдешь его, лишь только
Не забудь слова прочесть:
«Я любима, я счастлива!
В день рождения я красива!
Буду я такой всегда –
Как принцесса, как звезда»!

Пусть будут здоровы твои родители, счастливы дети, а ты сама окружена заботой и любовью!- ДА-НАНА МОГУШ ЛАЬТТИЙЛА ХЬАН, БЕРАШ ИРС ДОЛУШ ХУЬЛДА, ТКЪА ХЬУНА ХЬАЙНА ГОНАХ БЕЗАМ ХЬИЗИЙЛА!

Желаем, чтобы жизнь твоя была согрета любовью, дружбой, добротой! — ЛАЬА ХЬАН ДАХАР БЕЗАМО А, ДОТТАГIАЛЛО А, ДИКАЛЛО А ДОХДИНА ХУЬЛИЙЛА!

Желаем, чтобы в жизни тебе сопутствовала удача и все мечты сбывались!- ЛАЬА ХЬАН ДАХАРЕХЬ ДАИМА А АЬТТО ХУЬЛИЙЛА, ХЬУНА МЕЛ ЛИЪНАРГ КХОЧУШ ХУЬЛИЙЛА А!

Желаем Вам счастья, здоровья и долгих лет жизни!- ИРС А, МОГУШАЛЛА А, ДАХАРЕХЬ ДУККХА А ВАХАР ( ЯХАР) А ХУЬЛИЙЛА ХЬАН!

Поздравляем с окончанием священного месяца Рамадан. Пусть Аллах наградит Вас за Ваш труд!- МАРХАНАШ КЪОБАЛ ДОЙЛА ШУН, ХЬЕГНА КЪА МЕЛЕХЬ ЯЗДОЙЛА!

Пусть Аллах воздаст и Вам! И наградит Вас тоже за Ваше усердие!- ДЕЛА РЕЗА ХУЬЛДА! ШУН А ДОЙЛА МАРХАНАШ КЪОБАЛ!

С НОВЫМ ГОДОМ! ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И УДАЧИ ВАМ! — КЕРЛАЧУ ШАРЦА! МОГУШАЛЛА А, ИРС А, АЬТТО А ХУЬЛДА ШУН!

Дорогая сестренка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе счастья, здоровья, любви, побольше улыбок, чтоб твои глаза всегда искрились счастьем, а все мечты исполнились! Пусть все горести останутся позади, а радость всегда будет открывать перед тобой дверь!

Дорогая моя сестричка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе думать только о хорошем, мечтать о важном, верить в лучшее и получать желаемое. Сестра, будь счастлива, любима, собой прекрасна и очаровательна!

Сестренка, поздравляю с днем рождения! Люблю тебя, и в этот день искренне желаю всего самого наилучшего, самого светлого, самого прекрасного! Здоровья тебе, счастья, удачи, радости, успеха, богатства. Пусть жизнь твоя будет наполнена любовью и красотой!

Сестренка! Я всегда переживаю за твою судьбу и желаю для тебя всего наилучшего! Пускай жизнь радует во всех своих проявлениях, ночи дарят ласку и нежность, а дни – перспективы! Живи так, как удобно тебе и чтобы ничего не приносило негативных эмоций! С днем рождения!

Пускай в этот день, родная сестренка, все мужчины оказывают тебе знаки внимания, дарят презенты и всячески стараются заинтересовать тебя, желаю с каждым днем лишь хорошеть на зависть окружающих.

Ты – бесценный алмаз нашей семьи, сестренка! Пусть же жизнь припасет для тебя шикарную оправу. С днем рождения, красотка! Жаль, что я не могу сделать твой путь безоблачным, но быть рядом в сложные моменты обещаю!

Мы не сиамские близнецы, но похожи по духу с тобой, родная! В день рождения волшебный, сестричка, свети всем вокруг. Пусть вечный двигатель души внутри тебя не барахлит, а выдает энергию безбашенного веселья!

Сестренка, поздравляю с днем рождения!
Пусть лучшее случается с тобой!С днем рождения, родная и любимая сестра,
Дай-ка я тебя поздравлю раньше всех, уже с утра,
Дарят пусть тебе букеты из красивейших цветов,
Я ж тебя поздравлю скромно, строчками стихов.

Пусть тебя в жизни всегда ждет успех,
Любовь и удача, радость и смех.

Красиво поздравить сестренку с днем рожденияМоя сестричка дорогая,
Всегда такой красивой будь!
Я от души тебе желаю –
Своих ты близких не забудь,Всегда поддерживай, и помни –
Помогут близкие всегда.

Будь, конечно же, здоровой и все время молодой! Сестричка дорогая, с днем рожденья, Любимая, красивая моя! Ты лучше всех, скажу я.

А я буду рядом, тебе помогу!Красивое поздравление с днем рождения любимой сестреНемало прожито сестрою
И нежных весен, злобных зим.

Желаю счастья очень-очень много,
Любви большой и верной на века,
А в жизни — только ровную дорогу,
Которая приятна и легка!

Чтоб, наконец, весь мир смогла объехать
И с каждым годом становилась ты милей!С тобою мы сестры и это чудесно!
Пусть жизнь твоя будет всегда интересна,
Здоровье пускай никогда не подводит
И счастье всегда твои двери находит.

Праздники украшают жизнь людей. Праздники не только дают нам возможность отдохнуть и повеселиться, но и проявить особое внимание к своим близким, родным, знакомым и сослуживцам. Каждому приятно услышать теплые слова поздравления! Мы говорим эти слова по случаю самых разных праздников. А их в году немало!

НОВЫЙ ГОД- КЕРЛА ШО

С Новым годом! Желаю тебе (вам) счастья!- КЕРЛАЧУ ШАРЦА ! ИРС ХУЬЛДА ХЬАН ( ШУН ) !

Желаю тебе (вам) крепкого здоровья!- МОГУШАЛЛА ХУЬЛДА ХЬУНА (ШУН)!

Желаю тебе (вам) успеха!- АЬТТО ХУЬЛДА ХЬАН ( ШУН )!

Желаю тебе (вам) всего хорошего! — ДИКА МЕЛ ДЕРШ ХУЬЛДА ХЬУНА ( ШУН )!

Желаем тебе (вам), чтобы в новом году сбылись все Ваши мечты!- ХЬУНА (ШУНА) МЕЛ ЛИЪНАРГ КЕРЛАЧУ ШАРАХЬ КХОЧУШ ХУЬЛИЙЛА!

Счастья и радости вашей семье в наступающем году!- ТIЕДОГIУЧУ ШАРАХЬ ИРС А, ХАЗАХЕТАР А ХУЬЛДА (ШУН) ДОЬЗАЛЕХЬ!

8 МАРТА- 8-гIа МАРТ

Поздравляю тебя с Днем 8 Марта! — АСА (ОХА) 8-ЧУ МАРТАЦА ДЕКЪАЛА ЙО ХЬО!

Желаем здоровья, любви и тепла! —МОГУШАЛЛА А, БЕЗАМ А ХУЬЛДА ХЬУНА!

Мира и покоя твоему дому, удачи и счастья!- МАШАР А, БАРТ А ,АЬТТО А, ИРС А ХУЬЛДА ХЬАН ХIУСАМЕХЬ !

Пусть будут здоровы твои родители, счастливы дети, а ты сама окружена заботой и любовью!- ДА-НАНА МОГУШ ЛАЬТТИЙЛА ХЬАН, БЕРАШ ИРС ДОЛУШ ХУЬЛДА, ТКЪА ХЬУНА ХЬАЙНА ГОНАХ БЕЗАМ ХЬИЗИЙЛА!

Желаем, чтобы жизнь твоя была согрета любовью, дружбой, добротой! — ЛАЬА ХЬАН ДАХАР БЕЗАМО А, ДОТТАГIАЛЛО А, ДИКАЛЛО А ДОХДИНА ХУЬЛИЙЛА!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИНА ( ЙИНА) ДЕ

С днем рождения! — ВИНЧУ (ЙИНЧУ) ДЕНЦА АС ДЕКЪАЛА ВО( ЙО) ХЬО!

Желаем, чтобы в жизни тебе сопутствовала удача и все мечты сбывались!- ЛАЬА ХЬАН ДАХАРЕХЬ ДАИМА А АЬТТО ХУЬЛИЙЛА, ХЬУНА МЕЛ ЛИЪНАРГ КХОЧУШ ХУЬЛИЙЛА А!

Да хранит тебя Аллах!- ДАЛА ВОЧУ ХIУМНАХ ЛАРВОЙЛА (ЛАРЙОЙЛА) ХЬО!

Желаем Вам счастья, здоровья и долгих лет жизни!- ИРС А, МОГУШАЛЛА А, ДАХАРЕХЬ ДУККХА А ВАХАР ( ЯХАР) А ХУЬЛИЙЛА ХЬАН!

РАМАДАН- МАРХ КЪОБАЛ ДАР

Поздравляем с окончанием священного месяца Рамадан. Пусть Аллах наградит Вас за Ваш труд!- МАРХАНАШ КЪОБАЛ ДОЙЛА ШУН, ХЬЕГНА КЪА МЕЛЕХЬ ЯЗДОЙЛА!

Пусть Аллах воздаст и Вам! И наградит Вас тоже за Ваше усердие!- ДЕЛА РЕЗА ХУЬЛДА! ШУН А ДОЙЛА МАРХАНАШ КЪОБАЛ!

ОТВЕТ НА ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Спасибо за поздравление!- БАРКАЛЛА ХЬУНА, СО ДЕКЪАЛА ВАРНА (ЯРНА)!

Больше спасибо за внимание- ДОККХА БАРКАЛЛА ХЬУНА, СУНА ТЕРГО ЯРНА!

Спасибо за подарок! — БАРКАЛЛА ХЬУНА, СУНА СОВГIАТ ДАРНА!

За праздник! — ДЕЗЧУ ДЕННА ТIЕРА!

За дружбу и любовь! — ДОТТАГIАЛЛИНА А, БЕЗМАНА А ТIЕРА!

За Ваше здоровье!- ШУН МОГУШАЛЛИНА ТIЕРА!

За всех собравшихся! — МАССО А ГУЛБЕЛЛАЧАРНА ТIЕРА!

За Вас! — ШУНА ТIЕРА!

С НОВЫМ ГОДОМ! ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И УДАЧИ ВАМ! — КЕРЛАЧУ ШАРЦА! МОГУШАЛЛА А, ИРС А, АЬТТО А ХУЬЛДА ШУН!

Дала декъал войла хьо винчу денца! Дала ирсе дойла хьан дахар! Хьайна безачи во ма гойла хьуна! Дала могшалла лойла хьуна! Махкана а, халкъана а пайдехь войла хьо вай кхоьллинчу Дала! Дала Шех кхоьруш волу баккъал бусалба войла хьо!
(Пусть Бог благословит тебя в день твоего рождения! Пусть твоя жизнь будет счастливой! Пусть ты не увидишь плохого своих близких,любимых! Пусть Бог подарит тебе здоровье! Пусть наш Создатель сделает тебя полезным родине и людям! Пусть Бог сделает тебя богобоязненным мусульманином!)

или так:
Хьо декъал войла хьо винчу денца!( С днем рождения тебя) Хьа ирсе дахар хуьлил!(пусть твоя жизнь будет счастливой) Могаши-мярши дукх вехийл хьо!(Здоровым и свободным живи долго)

Пожалуйста помогите на ингушском написать поздравления на день рождения!Девушке!Очень прошу!Желательно с переводом!Спасибо заранее!

Adblock
detector