С днём рождения на ингушском языке

Дала декъал войла хьо винчу денца! Дала ирсе дойла хьан дахар! Хьайна безачи во ма гойла хьуна! Дала могшалла лойла хьуна! Махкана а, халкъана а пайдехь войла хьо вай кхоьллинчу Дала! Дала Шех кхоьруш волу баккъал бусалба войла хьо!
(Пусть Бог благословит тебя в день твоего рождения! Пусть твоя жизнь будет счастливой! Пусть ты не увидишь плохого своих близких,любимых! Пусть Бог подарит тебе здоровье! Пусть наш Создатель сделает тебя полезным родине и людям! Пусть Бог сделает тебя богобоязненным мусульманином!)

Вы не правильно поняли. У человека родился сын,как ее поздравить с этим событием? 10 апреля 2012 в 11:35, Аноним

Оах даькъал ювца хьо тха хьоаме нана хьо яча денца! Укх дунент1а хьо мел ях дог делаш яхийла хьо! Могаш маьрша яхийла тхон! Тха сердал, тха вахар, тха са ма дий хьо! Ц1аккха дог деха ди ма доаг1алда хьог! Дала йоахайол хьо тха ховха нана!

Вех хинна волч Дала даькъал йойла хьо Фирдовс. Дал ше хьа дегчу мел латт хьам кхоачаш долд хьа. Даим дог делаш, безамо сийрда доахаш халд хьа вахар!Хьо езараш,хьон безараш даим уллув болаш.Ц1аккхаъ во ца гуш, даиман хоз хетаро хьесталд хьа къона дог!

Малика,Дал даькъал йойла хьо,Дал ше хьа дегчу мел латт хьам кхоачаш хилд хьа.Даим дог делаш,безамо сийрда доахаж халд хьа вахар. хьо езараш,хьон безараш даим уллув болаш.Ц1аккхаъ во ца гуш,даиман хоз хетаро хьесталд хьа къона дог

Тахана хьо ваьча денца даькъал вувца аз!Къахетаме волача везача вай Далла укх дунент1а мел лел саг цец воалаш аьттув боакхалба хьа массадолча хьаман т1ехь!Дунен малх баларца, сайран малх чубузарца, цу лоам чура доаг1а шийла шовда санна кхоачалург доацаш ираз хилда хьа!Иман, ислам долаш, барт безам болаш , массаболча наха везаш хилва хьо! Дала ше 1илмангахь сов ваьккха, Ялсмалера совг1ат лолда хьон! Гаргарча наха къаьста б1арг ца белхаш, буссулба дына т1ера воалаш, хьона ма хетта вахар хилда хьа! Кхьаь хьама эш ма волва хьо:Аллах1 раьза волча рузкъахи, сийрдача вахарахи, дог ц1енача новкъастахи! Кхьаь хьамах лораволва хьо:Баьдеча фусамех е, ийман доацаш дезалах е, дагабоацача балех е! Везан Даьла, нанас бера телаш санна вахаро йовхал телийла хьон! Дала даькъал волва хьо! Дала хьа дег мел латта дика хьам кхоачаш долда хьа!

Хьа Са, хьа б1аргаш, хьа оамалаш, хьа уйлаш, хьун езар хьун дезар а сатийсар, а сатувсар, хьа вежари, хьа йижари, хьа гаргал нах, иман ислам бусалб ды долаш Даьлла ца1 веш Элча бакъ веш из деррига хьайца долаш Хьанза хоза сана дика йолаш, массанаьна езаш йолащ, Эзар синош кхеллача дийнахь, рузкъаш язъяча хозача дийнахь, дото кьоаламца дошо шаькьаца язбаь хилба а вахарца лелабу никъ, Сиглах ца къаьста оалхазар сана хих ца кьаьста чкъаьра сана Аллах1о хьайн дезач хьамах ма къоаст йойла хьо далл даькьал йойла хьо

Тахана хьо ваьча денца даькъал вувца аз! Къахетаме волача везача вай Далла укх дунент1а мел лел саг цец воалаш аьттув боакхалба хьа массадолча хьаман т1ехь! Дунен малх баларца, сайран малх чубузарца, цу лоам чура доаг1а шийла шовда санна кхоачалург доацаш ираз хилда хьа! Иман, ислам долаш, барт беза болаш, массаболча наха везаш хилва хьо! Дала ше 1илмангахь сов ваьккха, Ялсмалера совг1ат лолда хьон! Гаргарча наха къаьста б1арг ца белхаш, бусулба дына т1ера воалаш, хьона ма хетта вахар хилда хьа! Кхьаь хьама эш ма волва хьо: Аллах1 раьза волча рузкъахи, сийрдача вахарахи, дог ц1енача новкъастахи! Кхьаь хьамах лораволва хьо: Баьдеча фусамех е, ийман доацаш дезалах е, дагабоацача балех е! Везан Даьла, Нанас бера телаш санна вахаро йовхал телийла хьон! Дала даькъал волва хьо! Дала хьа дег мел латта дика хьам кхоачаш долда хьа!

Аз даькъал дувца шо шун кхалнаьх ц1айца! Шун дег мел латт хьам Дал къоабал долда Ираз, аьттув болаш, рузкъа, беркат долаш вахар хилда шун! Могаш-маьрш долаш, Дог делаш дахалда шо! Шоан дукха без нах массехан уллув болаш, цар дог делдеш вахар хилд шун!

Дал даькъаьл йойла хьо! Хьа дег мел латт хьам Дал къоабал долд , Ираз, аьттув болаш, рузкъ, беркат долаш вахар хилд Хьа! Могаш-маьрш йолаш, Дог делаш яхийл хьо! Хьон дукх без нах массехан уллув болаш, цар дог делдеш вахар хилд Хьа!

Тахана хьо яча денза даькъала ювца аз Къахетаме волча везача вай Дала укх дунентӀа мел лел саг цец воалаш аьттув боакхалба хьа массадолча хьаман тӀехь! Дунен малх баларца , сайран малх чубузарца , цу лоам чура доагӀа шийла шовда санна , кхоачалург доацаш ираз хилда хьа! ❣ Иман, ислам долаш, барт , безам болаш, массаболча наха езаш хила хьо! Дала ше Ӏилмангахь сов яккха , Ялсмалера совгӀат лолда хьон! Гаргалча наха къаьстта бӀарг ца белхаш, бусулба дына тӀера йолаш, хьона ма хетта вахар хилда хьа! Кхаь хьама эш ма йойла хьо : АллахӀ ряза волча рузкъахи , сийрдача вахарахи , дог цӀенача новкъастахи ! Кхаь хьамах лорайойла Дала : Баьдеча фусамех е , ийман доацаж дезалах е, дагабоацача балех е! Везан Даьла, нанас бера телаш санна вахаро йовхал телийла хьон! Дала даькъал йойла хьо! Дала хьа дег мел латта дика хьам кхоачаш долда хьа!

АЛЛАХЬО даькъаьл йойл хьо! Хьа дег мел латт хьам Дал къоабал долд , Ираз, аьттув болаш, рузкъ, беркат долаш яхар хилд Хьа! Могаш-маьрш йОЛАШ , Дог делаш ЯХИЛ хьо! Хьон дукх без нах массехан уллув болаш, цар дог делдеш вахар хилд Хьа Къахетаме волача везача вай Далла укх дунент1а мел лел саг цец воалаш аьттув боакхалба хьа массадолча хьаман т1ехь!Дунен малх баларца, сайран малх чубузарца, цу лоам чура доаг1а шийла шовда санна кхоачалург доацаш ираз хилда хьа!Иман, ислам долаш, барт безам болаш , массаболча наха езаш хил хьо! Дала ше 1илмангахь сов якха, Ялсмалера совг1ат лолда хьон! Гаргалча наха къаьста б1арг ца белхаш, буссулба дына т1ера йолаш, хьона ма хетта вахар хилда хьа! АЛЛАХЬО хьама эш ма йола хьо:Аллах1 раьза волча рузкъахи, сийрдача вахарахи, дог ц1енача нахах йойла хьо ! АЛЛАХЬО Кхьаь хьамах лора йола хьо:Баьдеча фусамех е, ийман доацаш дезалах е, дагабоацача балех е! Везан Даьла, нанас бера телаш санна вахаро йовхал телийла хьон! Дала даькъал йола хьо! Дала хьа дег мел латта дика хьам кхоачаш долда хьа!Дала денгар ди мел доала дог делар совдувлаш!

Тахана хьо ваьча денца даькъал вувца аз!Къахетаме волача везача вай Далла укх дунент1а мел лел саг цец воалаш аьттув боакхалба хьа массадолча хьаман т1ехь!Дунен малх баларца, сайран малх чубузарца, цу лоам чура доаг1а шийла шовда санна кхоачалург доацаш ираз хилда хьа!Иман, ислам долаш, барт безам болаш , массаболча наха везаш хилва хьо! Дала ше 1илмангахь сов ваьккха, Ялсмалера совг1ат лолда хьон! Гаргарча наха къаьста б1арг ца белхаш, буссулба дына т1ера воалаш, хьона ма хетта вахар хилда хьа! Кхьаь хьама эш ма волва хьо:Аллах1 раьза волча рузкъахи, сийрдача вахарахи, дог ц1енача новкъастахи! Кхьаь хьамах лораволва хьо:Баьдеча фусамех е, ийман доацаш дезалах е, дагабоацача балех е! Везан Даьла, нанас бера телаш санна вахаро йовхал телийла хьон! Дала даькъал волва хьо! Дала хьа дег мел латта дика хьам кхоачаш долда хьа!

Дала денгар ди мел доала дог делар совдувлаш!
Беркат ца хадаш,
Б1арг бизза рузкъа долаш!
Дог дизза иман долаш,
Иразе хилда хьа вахар!
Дала хьанз санна къаман во1 волаш д1ачакхавал нидз лолба хьон!
Дала даькъал волва хьо!

Сигалара малейкаш делаш, лаьттара адамаш
хьогаш, ираз, аьттув болаш, могаш маьрша а
волаш вахар хилда хьа!

​лолба хьон!​санна къаьга а ​Б1арг бизза рузкъа ​сов вякха, Ялсмалера совг1ат лолда ​хьо! Хьа дег мел ​д1ачакх ял нидз ​а долаш, Маьлха з1анараш​Беркат ца хадаш,​вахил хьо! Дала ше 1илмангахь ​
​АЛЛАХЬО даькъаьл волв ​
​къаман йо1 йолаш ​
​ди санна сийрда ​

​, массаболча наха езаш ​

​Дала хьанз санна ​

​ц1ена а долаш, Таханара​мел доала дог ​ираз хилда хьа!Иман, ислам долаш, барт безам болаш ​
​хьо я хоза ​
​вахар!​доаг1а шовда санна ​
​хьа!Дала денгар ди ​санна кхоачалург доацаш ​
​хийлда хьа.Дала даькъала хийлда ​Иразе хилда хьа ​
​, Лоамара​хьам кхоачаш долда ​доаг1а шийла шовда ​б1арьг белабеш, везачо дог хьесташ., яхар​
​долаш,​лаккха а долаш ​

​мел латта дика ​массадолча хьаман т1ехь!Дунен малх баларца, сайран малх чубузарца, цу лоам чура ​я ди. Вахаро​Дог дизза иман ​Лаккха лоамаш санна ​хьо! Дала хьа дег ​

​аьттув боакхалба хьа ​
​долаш хийлда хьо ​долаш!​
​къоабал долд , Ираз, аьттув болаш, рузкъ, беркат долаш яхар ​Дала даькъал волва ​
​вахар!​Б1арг бизза рузкъа ​
​Праздник — ЦIАЙ​СЛОВАРЬ УРОКА:​выражения такой: ПУСТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ​Данное выражение при ​
​МАРХА КЪОАБАЛ!​Пусть Аллах воздаст ​
​Поздравляем с окончанием ​Пусть АЛЛАХ продлит ​Да хранит тебя ​
​Желаем, чтобы в жизни ​Мира, удачи и счастья!- БАРТИ, АЬТТУВИ, ИРАЗИ ХИЛДА ХЬА!​
​Желаем тебе (вам), чтобы в новом ​Желаю тебе (вам) крепкого здоровья!- МОГАШ-МАЬРША ХИЛВА (ХИЙЛА-К ЖЕНЩИНЕ, ХИЛДА- МНОЖ. ЧИСЛО) ХЬО (ШО)!​
​друг друга с ​Б1арг бизза рузкъа ​латт хьам Дал ​
​хьон!​
​Иразе хилда хьа ​Беркат ца хадаш,​Успех — АЬТТУВ​

​Спасибо за подарок! БАРКАЛ ХЬОНА, СОНА СОВГIАТ ДАРА!​перевод, приведенный нами ниже. Буквальный перевод этого ​ВНИМАНИЕ!​ШОАНА! ШУН А ХИЛДА ​ЯЗЙОЙЛА!​ПРАЗДНИКА РАМАДАН — МАРХА КЪОАБАЛДУВЦАР!​ШО! или:​ЛАТТАР КХОАЧАШХИЛДА ХЬА!​ДАЛЛА!​ЛАТТАР КХОАЧАШХИЛДА!​ХИЛДА ХЬОНА ( ШОАНА)!​( ШУН)!​слова и поздравления. Давайте посмотрим, как поздравляют ингуши ​Беркат ца хадаш,​хьо! Хьа дег мел ​д1ачакхавал нидз лолба ​долаш,​делар совдувлаш!​Здоровье — МОГАШАЛ​И РАЗГОВЛЯТЬСЯ.​стилистическую окраску, поэтому наилучшим является ​МАЬРША ДОАГ1АЛДА!​усердие!- ДАЬЛА РАЬЗА ХИЛВА ​труд!- МАРХА КЪОАБАЛДОЛДА ШУН, ХЬИЙГА ХАЛО МАЬЛЕХЬА ​ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ОКОНЧАНИЕМ ​лет жизни!- ДУККХАЧА ШЕРАШКА ДАХАЛДА ​ХЬА, ДЕГ ЧУ МЕЛ ​тебе добра, счастья, успеха и здоровья!- ДИКАХЕТАР, ИРАЗ, АЬТТУВ, МОГАШАЛ ЛОЙЛА ХЬОНА ​(ШУН) ДЕГ ЧУ МЕЛ ​Желаю тебе (вам) всего хорошего! — ДИКА МЕЛ ДАР ​Желаю тебе (вам) счастья!- АЗ ДАЬКЪАЛВУВЦ (ДАЬКЪАЛЪЮВЦ- к женщине, ДАЬКЪАЛДУВЦ-МНОЖ. ЧИСЛО) ХЬО (ШО)! ИРАЗ ХИЛДА ХЬА ​принято говорить теплые ​хьо!​АЛЛАХЬО даькъаьл йойл ​къаман во1 волаш ​Дог дизза иман ​мел доала дог ​Счастье — ИРАЗ​
​ТОГО, ЧТОБЫ ДЕРЖАТЬ ПОСТ ​
​язык теряет свою ​А Т1АДОАГ1А ШУ ​
​тоже за Ваше ​Вас за Ваш ​
​ХЬА!​Желаем Вам долгих ​
​сбывались!- ВАХАРЦА АЬТТУВ ХИЛБА ​Пусть АЛЛАХ даст ​Ваши мечты!- КЕРДАЧА ШЕРА ХЬА ​(ШУН)!​
​праздником.​Как известно, в праздничные дни ​
​хилд Хьа! Могаш-маьрш йОЛАШ , Дог делаш ЯХИЛ ​хьо!​Дала хьанз санна ​
​долаш!​Дала денгар ди ​
​Подарок — СОВГIАТ​БУДЕТ СЧАСТЛИВЫМ ДЛЯ ​
​переводе на русский ​ДЕХКА А ДАСТА ​и Вам! И наградит Вас ​
​священного месяца Рамадан. Пусть Аллах наградит ​
​твои годы! — ДАЛЛА ХА ЙIАЬХЙОЙЛА ​Аллах!- ДАЛА ЛОРАВОЛВА (ЛОРАЙОЙЛА) ХЬО!​тебе сопутствовала удача, и все мечты ​

Аз даькъал дувца шо шун кхалнаьх ц1айца! Шун дег мел латт хьам Дал къоабал долда Ираз, аьттув болаш, рузкъа, беркат долаш вахар хилда шун! Могаш-маьрш долаш, Дог делаш дахалда шо! Шоан дукха без нах массехан уллув болаш, цар дог делдеш вахар хилд шун!С 8 м марта!

Аз даькъал ювца хьо шун ц1айца! Дала денгар ди мел доала дог делар совдувлаш!
Беркат ца хадаш,
Б1арг бизза рузкъа долаш!
Дог дизза иман долаш,
Иразе хилда хьа вахар!
Дала хьанз санна къаман йо1 йолаш д1ачакхаял нидз лолба хьон!
С 8 м марта

Дал даькъаьл йойла хьо! Хьа дег мел латт хьам Дал къоабал долд , Ираз, аьттув болаш, рузкъ, беркат долаш вахар хилд Хьа! Могаш-маьрш йолаш, Дог делаш яхийл хьо! Хьон дукх без нах массехан уллув болаш, цар дог делдеш вахар хилд Хьа!

Хьа б1аргаш иразо деладолда, хьа къона дог
дикхетаро деладолда. Б1арг ма кхоачча ираз
хилд хьа вахаре. Хьа вахара никъ дошо
такилгех, к1айча даьрех, хьаьнача рухкъах,
мерзача безамах хилба. Дала даькъала йойла
хьо! Дал ший къахетамах сов йоакхила хьо! АЛЛАХ1 Дала , Ший Мухьаммад с.л.с хеставеж хинна йоал тоаб, ший лулар фусаме хьестач ханна, цу тоабанна юкъер къоаст я , хьа б1аргь белха ма боайла цу везчу Дала.

Сигалара малейкаш делаш, лаьттара адамаш
хьогаш, ираз, аьттув болаш, могаш маьрша а
йолаш вахар хилда хьа!

Хьа Са, хьа б1аргаш, хьа оамалаш, хьа уйлаш, хьун езар хьун дезар а сатийсар, а сатувсар, хьа вежари, хьа йижари, хьа гаргал нах, иман ислам бусалб ды долаш Даьлла ца1 веш Элча бакъ веш из деррига хьайца долаш Хьанза хоза сана дика йолаш, массанаьна езаш йолащ, Эзар синош кхеллача дийнахь, рузкъаш язъяча хозача дийнахь, дото кьоаламца дошо шаькьаца язбаь хилба а вахарца лелабу никъ, Сиглах ца къаьста оалхазар сана хих ца кьаьста чкъаьра сана Аллах1о хьайн дезач хьамах ма къоаст йойла хьо далл даькьал йойла хьо

Иразо хьесташ, Иман совдувлаш! Беркат чулесташ, в1аший кхетам болаш! Барт, безам, цхьоаг1о йолаш, иразе хилда шун вахар! Дала барт цхьа1 болба шун!

Са хьамсара нана, хьо еза сона!
Са хьоцара безам бийца яргьяц.
Сай са, сай вахара лургдар аз хьона —
Хьо йоаца вахарца са чам хургбац.

Дукха халонаш лейни 1а тхоца,
Тхо кхеде г1ерташ хала кхийстай.
Дог 1увдаш, сагато южаяьй кер чу,
«Шо духьа» яхаш, бала бицбаь.

Вахара мах кеппигал боацача
Цу наьха 1оттараш б1арг белхабеш,
Хала диад 1а е дуне, нана,
Сийрдача вахарах дог хьегадеш.

Хала да ч1оаг1а укх заман ваха,
Бицбеннаб адама шоай дунен мах.
Даьла вицвенна лелача наха
Ма хала хургда шоай ма1ан лах!

Сай сил дукхаг1а хьо еза, нана!
Хьо йолаш оаха Далла хоастам бу!
Эзара шерашка яхийла, нана!
Хьо йолаш оаха хьона хам бу!

Племянница моя ты любимая
Всегда по моде, неотразимая
В душе всегда желаю весны
Для родителей самое ценное — ты.
Желаю дохода тебе приличного
И огромного счастья в жизни личной.

Моя девочка — племяшка,
Словно солнышко — ромашка,
Удивительно красива
Родилась всем нам на диво.
Так должно было случиться —
Тётя я супер девице.
Очень я горда тобой
С днём рожденья, ангел мой!

Племяшка, с днем рожденья!
Принимай-ка поздравления!
Я желаю, чтоб печали
Дорогу счастью уступали!
Я желаю самого лучшего найти!
Я желаю самого дальнего пути!
Я желаю смеха и от смеха слез!
Я желаю света самых ясных звезд!

Племянница, ты юная такая!
Годков тебе — всего лишь ничего.
И вот прошел еще один, а знаешь,
Они все пролетают так легко.
Ты вечно оставайся молодою!
Но лишь прошу — любовь свою найди,
Ведь только мы уже не молодеем,
А как же внуков хочется растить.

Моя племянница родная,
Как дочь, близка и хороша,
Сегодня я тебе уже желаю
Любви красивой и добра!
Теперь вступаешь в жизнь другую,
Где много нужно знать и делать,
Но в праздник этот, день рожденья,
Пусть гостьей только радость будет!

Племянница дорогая,
От сердца желаю тебе
От жизни брать только лучшее,
Быть верной своей мечте!
Ты знаешь, кем хочешь стать,
Ты это сама решила!
Недолго осталось ждать:
Уже ты почти отучилась!
А мы так будем гордиться
И за тебя молиться:
Чтоб счастлива ты была
В работе и в любви!

Племянница родная, с юбилеем
Спешу поздравить я тебя скорее!
Желаю я безоблачного неба,
Пусть в жизни будет много радости и смеха!
Пусть будет жизнь твоя веселою и яркой,
Судьба пусть дарит каждый день подарки!
Ты не грусти, племяшка никогда,
И оставайся вечно молода!

Племянница моя родная!
Иди по жизни веселясь и играя!
Пусть рядом будет всегда успех,
Пусть дарит он веселье и смех,
Желаем мы его лелеять и беречь,
Пусть со счастьем будет много встреч!

Ступай всегда по прямой дорожке,
Береги свои модельные ножки,
Я желаю, очутиться тебе в сказке,
Разрешаю парням строить глазки.
Милая племяшка с днем рождения,
Подходи к проблемам с вдохновением,
Пусть вокруг все упадут от умиления,
В яркий праздник для племяшки – день рождения.

Я всего хорошего щедро, от души
Пожелаю, милая, — только тех вершин,
Что всегда мечтала ты в детстве покорить,
Только вдохновения, чтобы просто жить!

Верю, все получится, доченька моя,
Что бы ни задумала, в жизни у тебя!
Оставайся светлою, любящей моей,
Пусть судьба раздаст тебе много светлых дней!

Только это все второстепенно,
Если сердце доброе в груди.
И тебе я, дочка, в день рожденья
Пожелаю главного – любви!

Я тебе жалею счастья много,
Жизненную ровную дорогу,
Мужа чтоб хорошего навек,
Рядышком любимый человек!

Путь неприятности обходят тебя дальней стороною,
Хочу, чтоб хранима, словно дитя, ты была судьбою,
С Днем Рожденья, пусть станет любовь наградой,
Для меня большая гордость быть твоей мамой.

И в этот день, но только через годы
Любви хочу и счастья пожелать,
Чтоб мимо шли ненастья и невзгоды,
Не прекращай, как солнышко сиять!

Пусть друзья не отвернутся,
Если помощь просишь ты.
Пусть все будет превосходно,
Так как только хочешь ты.

Пускай ей любовь повстречается,
И останется с ней навсегда.
Пусть радости не кончаются
И веселыми будут года.

Пусть будет каждый день прекрасным,
Пусть дарят близкие цветы,
А небо светит солнцем ясным.
И много будет доброты!

Любовь твоя пусть, словно лучик света,
Поможет выбраться из трудностей всегда,
Чтоб теплотой друзей всегда была согрета,
Твоя прекрасная и чистая душа!

Я желаю тебе вдохновения,
Пусть сбываются в жизни мечты,
И пускай в светлый час Дня Рождения
Станешь самой счастливою ты.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

В этот Светлый День желаю
Не грустить, не унывать!
С Днем Рождения поздравляю
И желаю бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд!

Ты прекрасна и свежа,
Самим дыханием любви.
Те, кто знаком, ведь не напрасно
В тебя давно уж влюблены,
Мила, полна очарованья,
Добра, стройна, легка, умна
Желаю много-много счастья
Чтобы в душе цвела весна!

Пожелаю любви, обаяния,
Шарма, прелести и красоты!
Рядом щедрых мужчин, их внимания,
Чтоб легко исполнялись мечты!
Добиваться успехов невиданных,
Улыбаться и всё успевать,
И всегда сногсшибательно выглядеть,
Заставляя сердца трепетать!

В день рождения хочу пожелать:
Оставаться такой же красивой,
О печалях не вспоминать,
Быть счастливой, любимой и милой.
Ты прекрасна, как солнечный свет.
Пусть невзгоды тебя не коснутся.
С каждым утром приходит рассвет,
Счастье эхом пусть в нём отзовется!

С днем рожденья тебя поздравляю,
Веселись в этот день, не грусти,
От души тебе счастья желаю
И огромной счастливой любви!
Пусть мечты твои будут крылаты
И безоблачны светлые дни,
И от этой сверкающей даты
Старт возьмут все успехи твои!

С днем рождения! От всей души поздравляю! Желаю тебе здоровья и счастья, чтобы в жизни тебе сопутствовала удача! Всегда оставайся такой, какая ты есть. У тебя очень много замечательных качеств, береги их!

У тебя сегодня день рожденья,
Сегодня ты особенно мила,
И мы спешим озвучить поздравленье,
Которого ты, может, не ждала!
Мы пожелать хотим тебе успехов море,
Улыбок, звезд и тишину ночей,
Пусть обойдут тебя беда и горе,
Печаль и сумрак прошлых дней!

У меня подруга красива, хороша,
Характер ангельский, душа,
Секреты все ей доверяю,
Счастья и любви желаю.
С днём рождения тебя поздравляю,
Бодрости в здоровье от души желаю,
Пусть все болезни обходят стороной,
Мне очень нравится дружить с тобой.

Facebook Если у вас не работает этот способ авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке ВКонтакте Google RAMBLER&Co ID

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Хоза ловцаш/Красивые благопожелания

БIайха хьежа малх санна, ираз долаш хилда шун вахар. Бийсанна лепа седкъий сана иразах, бартах, рузкъах йизза хийла шун фусам. Хьаделденна хоза зиза санна, дог делаш хилда шо массаза. Шоай даьи наьнеи эгIазло ма йовзийла шоана. Хаза дика долаш, мо ма хозалда шоана. Беттала бийса санна, малейкаш наькъаш сийрда доахалда шун. Дала барт, безам, ираз долаш хилда шун вахар!

Марша йоагIийла хьо тха хьоаме Хьанехк ! Иман, сабар, беркат ма эшалда хьо йолча цIагIа!
ГIоза, даькъала йолаш, тIехье беркате хургйолаш, ираз а аьттув а бахьаш енарг хийла хьо укх фусаме! Ираз, барт, безам, машар ма эшаболба шоана! Дала даькъала долда шо, Дала барт цаI болба шун!

Хьанехк , хьай вахаро дог хьесташ, тIехьено бIарг белабеш, ираз совдулаш,барт безам цIаккха юкъера ца боалаш, Массаза дог делаш яхар хилда хьа!

Здесь Вы можете найти еще много других разделов открыток и картинок. Эта страница будет пролистывать все открытки из Открытки С Днем рождения, а также Вы можете обратить внимание на элементы навигации по сайту, которые расположены над данным текстом, и просмотреть страницы Открытки С Днем рождения по категориям и других разделов открыток.
Открывайте понравившуюся открытку и скачивайте бесплатно. Вы можете отправить скачанную открытку Вашему другу на email или на стену в социальных сетях, или через мессенджер типа вайбер, ватсап, скайп, телеграмм.

Картинки Happy Birthday Открытки с Днем Рождения. Картинка с белым котенком и надписью на английском языке Happy Birthday.

Поздравление с Днем рождения мужчине в стихах. Красивых слов на свете много, Их часто пишут в поздравлении, Когда знакомых

Красивых слов на свете много, Их часто пишут в поздравлении, Когда знакомых поздравляют В прекрасный праздник — День Рождения. Но я не буду им подобен, Скажу обычным языком: Желаю, чтоб ты оставался Лишь настоящим мужиком! Чтоб за свои слова, поступки Как и сейчас ты отвечал, Чтоб ничего ты не боялся, Ну, и друзей не забывал! Чтоб верен был своей любимой Любил без всяких бы причин! Ведь эти качества, конечно, Удел таких, как ты, мужчин!

Поздравление с днем рождения для знаков зодиака. Поздравление с днем рождения по восточному гороскопу Дракон (Год рождения: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Здесь Вы можете найти еще много других разделов открыток и картинок. Эта страница будет пролистывать все открытки из Маме. Открытки С Днем рождения, а также Вы можете обратить внимание на элементы навигации по сайту, которые расположены над данным текстом, и просмотреть страницы Открытки С Днем рождения по категориям и других разделов открыток.
Открывайте понравившуюся открытку и скачивайте бесплатно. Вы можете отправить скачанную открытку Вашему другу на email или на стену в социальных сетях, или через мессенджер типа вайбер, ватсап, скайп, телеграмм.

Поздравление с Днем рождения маме от детей в стихах. От сына. От дочери. Милая мама, с Днем рожденья! Любви удачи и терпенья!

Милая мама, с Днем рожденья! Любви удачи и терпенья! Ты милый, добрый ангел наш, Всегда поддержишь, не предашь! Всегда готова дать совет, И мамы лучше в мире нет! Мы тебя очень – очень любим! С тобою рядом всегда будем!

835 открыток

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МАМЕ

Поздравление с Днем рождения маме от детей в стихах. От сына. От дочери. Говорят на белом свете — Дети — жизни всей цветы,

Говорят на белом свете — Дети — жизни всей цветы, Ну а наша мама скажет — Мы как кактусы росли. Но сегодня с днем рожденья Поздравляем мы тебя, Ты прости за все, родная, Очень любим мы тебя!

Поздравление с Днем рождения маме от дочери в стихах. С днем рожденья, мамочка родная, Принимай сегодня поздравления! От

С днем рожденья, мамочка родная, Принимай сегодня поздравления! От подарков, праздничных букетов Пусть прекрасным будет настроение! Мама, от души тебе желаю Молодою быть всегда, красивою, С оптимизмом жизнь воспринимая, Быть всегда, во всем, счастливою!

Поздравление с Днем рождения маме от семьи в стихах. День рожденье у тебя, Обнимаем все любя, Носим дружно на руках, Видим

День рожденье у тебя, Обнимаем все любя, Носим дружно на руках, Видим тебя в ночных снах, Обожаем образ твой, Он – волшебный озорной, Он – чудесный милый, Полон Земли силой, Полон светом, тишиной, Полон он тобой и мной, Желаю близких уважения, Мамуля, мама, с днем рождения.

Поздравление с Днем рождения маме от сына в стихах. Мама, поздравляю с днем рожденья! Я давно хотел тебе сказать — Твоего

Мама, поздравляю с днем рожденья! Я давно хотел тебе сказать — Твоего громадного терпенья В мире больше мне не отыскать. Я хочу, чтобы только везенье Было в жизни твоей — и опять Наполнялись все счастьем мгновенья, И ты больше могла б отдыхать!

Поздравление с Днем рождения маме от дочери в стихах. С праздником, мама, подруга моя! Ты легка, словно гамма, и учишь меня

С праздником, мама, подруга моя! Ты легка, словно гамма, и учишь меня Всему, что успела в жизни узнать. Могу тебе смело сегодня сказать: Безгрешных таких не бывает уже. Кристаллы любви в твоей тонут душе. Мой светлый порхающий, ласковый Ангел, Люблю беззаветно… С рождением, мама!

Поздравление с Днем рождения маме от детей в стихах. От сына. От дочери. В День рожденья милой маме Пожелаем мы любви, Ты

В День рожденья милой маме Пожелаем мы любви, Ты любима всеми нами, Мы – кровинушки твои! Ты растила нас, родная, Ты ночами не спала, Ты для нас для всех – святая, Хоть строга порой была! Жизнь нам всем ты подарила, Отдавала, что могла, Одевала и кормила, От несчастий берегла. Мы хотим сказать спасибо За заботу и любовь, Что за множество ошибок Нас прощаешь вновь и вновь! Будь же счастлива ты, мама, Живи много-много лет, Оставайся доброй самой, Для нас лучше тебя – нет!

Поздравление с Днем рождения маме от детей в стихах. От сына. От дочери. Поздравить с Днем Рожденья маму — Задача ох как

Поздравить с Днем Рожденья маму — Задача ох как непроста. Какими выразить словами, Что ты всю жизнь нам отдала? В несчастьях, горестях, заботах, Вставала рядом в тот же миг. И если что-то было плохо — Ты знала, как это решить. Позволь сегодня нам улыбкой И нежным ласковым теплом Исправить прошлого ошибки Сказав: «Спасибо, мам. За все!»

Поздравление с Днем рождения маме от детей в стихах. От сына. От дочери. Не счесть пожеланий тебе в этот час, Всех слов поздравлений

Ссылка на основную публикацию